مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/12/26
تاریخ پایان تور : 1402/01/15
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل آگون

BB
14,490,000 تومان
18,990,000 تومان
12,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Cender Hotel

ALL
21,590,000 تومان
26,990,000 تومان
14,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
24,990,000 تومان
32,990,000 تومان
15,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
26,590,000 تومان
35,990,000 تومان
15,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
27,490,000 تومان
38,990,000 تومان
15,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

UALL
28,590,000 تومان
41,990,000 تومان
16,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
آکوا ورد بلک

UALL
29,990,000 تومان
44,990,000 تومان
16,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Amara Premier

UALL
31,590,000 تومان
44,990,000 تومان
16,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
ملاس

UALL
31,990,000 تومان
46,990,000 تومان
16,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Aska Lara

UALL
32,790,000 تومان
46,990,000 تومان
16,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
بلیس دلوکس

UALL
32,990,000 تومان
46,990,000 تومان
16,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
33,590,000 تومان
46,990,000 تومان
16,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
سلکتیوم فامیلی

UALL
33,590,000 تومان
46,990,000 تومان
17,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
رویال وینگس

UALL
34,990,000 تومان
49,990,000 تومان
17,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
34,990,000 تومان
49,990,000 تومان
17,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Xanadu Resort Hotel

UALL
35,990,000 تومان
52,990,000 تومان
18,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
کنکورد

UALL
36,590,000 تومان
52,990,000 تومان
18,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
تایتانیک لارا

UALL
36,990,000 تومان
54,990,000 تومان
18,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
36,990,000 تومان
49,990,000 تومان
18,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
42,990,000 تومان
59,990,000 تومان
26,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
43,990,000 تومان
65,990,000 تومان
29,990,000 تومان
11,990,000 تومان
1,990,000 تومان
نام هتل هتل آگون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,490,000 تومان 18,990,000 تومان 12,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,590,000 تومان 26,990,000 تومان 14,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,990,000 تومان 32,990,000 تومان 15,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 26,590,000 تومان 35,990,000 تومان 15,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 27,490,000 تومان 38,990,000 تومان 15,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 28,590,000 تومان 41,990,000 تومان 16,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل آکوا ورد بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 29,990,000 تومان 44,990,000 تومان 16,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Premier

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 31,590,000 تومان 44,990,000 تومان 16,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ملاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 31,990,000 تومان 46,990,000 تومان 16,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aska Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 32,790,000 تومان 46,990,000 تومان 16,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلیس دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 32,990,000 تومان 46,990,000 تومان 16,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 33,590,000 تومان 46,990,000 تومان 16,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل سلکتیوم فامیلی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 33,590,000 تومان 46,990,000 تومان 17,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال وینگس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 34,990,000 تومان 49,990,000 تومان 17,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 34,990,000 تومان 49,990,000 تومان 17,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Xanadu Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 35,990,000 تومان 52,990,000 تومان 18,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 36,590,000 تومان 52,990,000 تومان 18,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل تایتانیک لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 36,990,000 تومان 54,990,000 تومان 18,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 36,990,000 تومان 49,990,000 تومان 18,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 42,990,000 تومان 59,990,000 تومان 26,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 43,990,000 تومان 65,990,000 تومان 29,990,000 تومان 11,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالبا نوروز