مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/12/08
تاریخ پایان تور : 1402/01/31
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
گرند میلان

BB
10,540,000 تومان
14,020,000 تومان
9,960,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
11,520,000 تومان
15,970,000 تومان
9,180,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
11,710,000 تومان
16,360,000 تومان
9,570,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
اکتوال لایف

BB
12,490,000 تومان
17,920,000 تومان
8,980,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
گرند استار

BB
13,470,000 تومان
19,870,000 تومان
9,180,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
Dora

BB
13,470,000 تومان
19,870,000 تومان
9,180,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
گرند هالیک

BB
14,830,000 تومان
21,820,000 تومان
9,180,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
Feronya Hotel

BB
15,030,000 تومان
22,600,000 تومان
9,570,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
چر هتل

BB
15,030,000 تومان
22,990,000 تومان
9,960,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
سنترال پلاس

BB
15,420,000 تومان
23,770,000 تومان
10,150,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
هتل لازونی

BB
17,170,000 تومان
27,280,000 تومان
13,080,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
17,950,000 تومان
28,870,000 تومان
12,490,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
اکسیدنتال

BB
20,470,000 تومان
32,650,000 تومان
13,750,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
20,680,000 تومان
33,280,000 تومان
11,650,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
هیلتون باکیروکوی

BB
20,890,000 تومان
34,750,000 تومان
-
7,000,000 تومان
590,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
21,730,000 تومان
34,330,000 تومان
13,330,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
هیلتون بومنتی

BB
24,040,000 تومان
41,050,000 تومان
10,390,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,540,000 تومان 14,020,000 تومان 9,960,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,520,000 تومان 15,970,000 تومان 9,180,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,710,000 تومان 16,360,000 تومان 9,570,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,490,000 تومان 17,920,000 تومان 8,980,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند استار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,470,000 تومان 19,870,000 تومان 9,180,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,470,000 تومان 19,870,000 تومان 9,180,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,830,000 تومان 21,820,000 تومان 9,180,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,030,000 تومان 22,600,000 تومان 9,570,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل چر هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,030,000 تومان 22,990,000 تومان 9,960,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترال پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,420,000 تومان 23,770,000 تومان 10,150,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,170,000 تومان 27,280,000 تومان 13,080,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,950,000 تومان 28,870,000 تومان 12,490,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,470,000 تومان 32,650,000 تومان 13,750,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,680,000 تومان 33,280,000 تومان 11,650,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون باکیروکوی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,890,000 تومان 34,750,000 تومان - 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,730,000 تومان 34,330,000 تومان 13,330,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون بومنتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,040,000 تومان 41,050,000 تومان 10,390,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول نوروز 1402