مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1402/02/16
تاریخ پایان تور : 1402/02/31
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
پلو

BB
5,880,000 تومان
6,960,000 تومان
5,700,000 تومان
5,000,000 تومان
الگانت

BB
5,880,000 تومان
6,960,000 تومان
5,700,000 تومان
5,000,000 تومان
ایساکا

BB
6,150,000 تومان
7,500,000 تومان
5,700,000 تومان
5,000,000 تومان
راستاولی 36

BB
6,330,000 تومان
7,860,000 تومان
5,700,000 تومان
5,000,000 تومان
لایک

BB
6,420,000 تومان
8,040,000 تومان
6,060,000 تومان
5,000,000 تومان
لگانس

BB
6,510,000 تومان
8,220,000 تومان
6,060,000 تومان
5,000,000 تومان
آتو

BB
6,780,000 تومان
8,760,000 تومان
6,240,000 تومان
5,000,000 تومان
دنیز روم

BB
7,500,000 تومان
10,200,000 تومان
6,600,000 تومان
5,000,000 تومان
اور نامنت

BB
7,500,000 تومان
10,200,000 تومان
6,600,000 تومان
5,000,000 تومان
اولد سیتی

BB
7,500,000 تومان
10,200,000 تومان
6,600,000 تومان
5,000,000 تومان
مگنولیا

BB
7,950,000 تومان
10,200,000 تومان
6,600,000 تومان
5,000,000 تومان
جی ان جی

BB
7,950,000 تومان
11,100,000 تومان
6,600,000 تومان
5,000,000 تومان
الی بو تیو

BB
8,220,000 تومان
11,640,000 تومان
6,600,000 تومان
5,000,000 تومان
ال پی

BB
8,400,000 تومان
11,100,000 تومان
7,500,000 تومان
5,000,000 تومان
نووس

BB
8,400,000 تومان
12,000,000 تومان
6,600,000 تومان
5,000,000 تومان
گلدن گلاب

BB
8,400,000 تومان
12,000,000 تومان
7,500,000 تومان
5,000,000 تومان
ایبیز باجت

BB
8,580,000 تومان
10,920,000 تومان
6,240,000 تومان
5,000,000 تومان
تیلیسی توور

BB
8,760,000 تومان
12,720,000 تومان
6,600,000 تومان
5,000,000 تومان
پرما

BB
8,760,000 تومان
12,720,000 تومان
6,600,000 تومان
5,000,000 تومان
ال ام کلاب

BB
8,850,000 تومان
12,900,000 تومان
5,700,000 تومان
5,000,000 تومان
راستاولی پالاس

BB
8,850,000 تومان
12,000,000 تومان
6,600,000 تومان
5,000,000 تومان
ایوانی

BB
8,850,000 تومان
12,900,000 تومان
7,500,000 تومان
5,000,000 تومان
برایده بوتیو

BB
8,850,000 تومان
12,900,000 تومان
7,500,000 تومان
5,000,000 تومان
دولا بایور

BB
9,300,000 تومان
13,800,000 تومان
6,600,000 تومان
5,000,000 تومان
تبیلیسی این

BB
9,300,000 تومان
13,800,000 تومان
8,400,000 تومان
5,000,000 تومان
جاست این

BB
9,300,000 تومان
13,800,000 تومان
8,400,000 تومان
5,000,000 تومان
نام هتل پلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان 6,960,000 تومان 5,700,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل الگانت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان 6,960,000 تومان 5,700,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایساکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,150,000 تومان 7,500,000 تومان 5,700,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل راستاولی 36

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,330,000 تومان 7,860,000 تومان 5,700,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل لایک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,420,000 تومان 8,040,000 تومان 6,060,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل لگانس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,510,000 تومان 8,220,000 تومان 6,060,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل آتو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,780,000 تومان 8,760,000 تومان 6,240,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل دنیز روم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,500,000 تومان 10,200,000 تومان 6,600,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل اور نامنت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,500,000 تومان 10,200,000 تومان 6,600,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل اولد سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,500,000 تومان 10,200,000 تومان 6,600,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل مگنولیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,950,000 تومان 10,200,000 تومان 6,600,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل جی ان جی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,950,000 تومان 11,100,000 تومان 6,600,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل الی بو تیو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,220,000 تومان 11,640,000 تومان 6,600,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال پی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان 11,100,000 تومان 7,500,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل نووس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان 12,000,000 تومان 6,600,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن گلاب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان 12,000,000 تومان 7,500,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایبیز باجت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,580,000 تومان 10,920,000 تومان 6,240,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل تیلیسی توور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,760,000 تومان 12,720,000 تومان 6,600,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل پرما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,760,000 تومان 12,720,000 تومان 6,600,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال ام کلاب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,850,000 تومان 12,900,000 تومان 5,700,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل راستاولی پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,850,000 تومان 12,000,000 تومان 6,600,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایوانی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,850,000 تومان 12,900,000 تومان 7,500,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل برایده بوتیو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,850,000 تومان 12,900,000 تومان 7,500,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل دولا بایور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,300,000 تومان 13,800,000 تومان 6,600,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل تبیلیسی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,300,000 تومان 13,800,000 تومان 8,400,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل جاست این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,300,000 تومان 13,800,000 تومان 8,400,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور تفلیس