مبدا : تهران
مقصد : آنکارا
تاریخ شروع تور : 1402/02/26
تاریخ پایان تور : 1402/02/30
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
سویت

BB
11,680,000 تومان
12,300,000 تومان
11,000,000 تومان
7,800,000 تومان
هتل اتاب بلوار

BB
12,600,000 تومان
13,800,000 تومان
11,900,000 تومان
7,800,000 تومان
هتل کلاس آنکارا

BB
14,350,000 تومان
16,950,000 تومان
13,250,000 تومان
7,800,000 تومان
الیت پالاس

BB
14,350,000 تومان
16,050,000 تومان
13,480,000 تومان
7,800,000 تومان
هتل سون دیپ

BB
14,550,000 تومان
18,000,000 تومان
13,700,000 تومان
7,800,000 تومان
اونیکس

BB
14,750,000 تومان
18,650,000 تومان
13,900,000 تومان
7,800,000 تومان
هتل لطیف اوغلو

BB
14,990,000 تومان
18,000,000 تومان
14,130,000 تومان
7,800,000 تومان
هتل دافنه

BB
15,640,000 تومان
20,390,000 تومان
14,130,000 تومان
7,800,000 تومان
سیناه

BB
16,700,000 تومان
20,390,000 تومان
15,400,000 تومان
7,800,000 تومان
هتل رادیسون بلو

BB
18,650,000 تومان
26,000,000 تومان
17,690,000 تومان
7,800,000 تومان
دیوان

BB
22,000,000 تومان
30,980,000 تومان
19,300,000 تومان
7,800,000 تومان
هیلتون

BB
23,300,000 تومان
32,000,000 تومان
20,600,000 تومان
7,800,000 تومان
موون پیک

BB
24,850,000 تومان
35,900,000 تومان
20,600,000 تومان
7,800,000 تومان
نام هتل سویت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,680,000 تومان 12,300,000 تومان 11,000,000 تومان 7,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اتاب بلوار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,600,000 تومان 13,800,000 تومان 11,900,000 تومان 7,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کلاس آنکارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,350,000 تومان 16,950,000 تومان 13,250,000 تومان 7,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل الیت پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,350,000 تومان 16,050,000 تومان 13,480,000 تومان 7,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سون دیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,550,000 تومان 18,000,000 تومان 13,700,000 تومان 7,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل اونیکس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,750,000 تومان 18,650,000 تومان 13,900,000 تومان 7,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لطیف اوغلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,990,000 تومان 18,000,000 تومان 14,130,000 تومان 7,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دافنه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,640,000 تومان 20,390,000 تومان 14,130,000 تومان 7,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیناه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,700,000 تومان 20,390,000 تومان 15,400,000 تومان 7,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رادیسون بلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,650,000 تومان 26,000,000 تومان 17,690,000 تومان 7,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل دیوان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,000,000 تومان 30,980,000 تومان 19,300,000 تومان 7,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,300,000 تومان 32,000,000 تومان 20,600,000 تومان 7,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل موون پیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,850,000 تومان 35,900,000 تومان 20,600,000 تومان 7,800,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنکارا 4
ردیف 1
به آنکارا
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 فرم مشخصات فردی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی در صورت نیاز به ترانسفر با ما تماس بگیرید
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات در صورت نیاز به ترانسفر با ما تماس بگیرید
مسئولین تور
توضیحات تور آنکارا