مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1402/03/25
تاریخ پایان تور : 1402/03/26
نوع سفر : هوایی - ماوی گوک
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل آگون

BB
25,595,000 تومان
32,995,000 تومان
21,995,000 تومان
18,995,000 تومان
الدار ریزورت

ALL
29,950,000 تومان
39,595,000 تومان
24,295,000 تومان
18,995,000 تومان
Cender Hotel

ALL
30,595,000 تومان
37,295,000 تومان
24,495,000 تومان
18,995,000 تومان
الدار ریزورت

ALL
30,595,000 تومان
40,695,000 تومان
24,595,000 تومان
18,995,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
47,595,000 تومان
76,895,000 تومان
32,995,000 تومان
18,995,000 تومان
ویندهام گاردن لارا

UALL
48,295,000 تومان
63,595,000 تومان
33,395,000 تومان
18,995,000 تومان
Ramada Resort Lara

UALL
48,295,000 تومان
63,595,000 تومان
32,995,000 تومان
18,995,000 تومان
Sherwood Suite Lara

ALL
50,995,000 تومان
67,395,000 تومان
34,495,000 تومان
18,995,000 تومان
این ویستا

ALL
50,995,000 تومان
67,395,000 تومان
34,595,000 تومان
18,995,000 تومان
میماروسا کمر

UALL
52,895,000 تومان
87,595,000 تومان
35,595,000 تومان
18,995,000 تومان
Orange County Resort Hotel Belek

UALL
55,995,000 تومان
86,895,000 تومان
37,295,000 تومان
18,995,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
55,995,000 تومان
93,595,000 تومان
36,995,000 تومان
-
ADULT ONLY +16
کرملین

UALL
58,595,000 تومان
82,995,000 تومان
38,595,000 تومان
18,995,000 تومان
آیس هتل سنتی فامیلی

UALL
68,795,000 تومان
94,595,000 تومان
43,595,000 تومان
18,995,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
68,995,000 تومان
94,895,000 تومان
43,795,000 تومان
18,995,000 تومان
سلکتیوم فامیلی

UALL
70,395,000 تومان
101,995,000 تومان
44,695,000 تومان
18,995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
73,895,000 تومان
101,995,000 تومان
45,995,000 تومان
18,995,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
75,795,000 تومان
104,995,000 تومان
46,995,000 تومان
18,995,000 تومان
کنکورد

UALL
76,995,000 تومان
121,995,000 تومان
47,895,000 تومان
18,995,000 تومان
آیس گریین پالاس

UALL
78,995,000 تومان
108,995,000 تومان
48,595,000 تومان
18,995,000 تومان
نیروانا

UALL
80,795,000 تومان
127,695,000 تومان
49,495,000 تومان
18,995,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
83,795,000 تومان
123,595,000 تومان
50,995,000 تومان
42,595,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
88,995,000 تومان
159,995,000 تومان
53,595,000 تومان
18,995,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
90,595,000 تومان
148,995,000 تومان
54,595,000 تومان
18,995,000 تومان
تایتانیک بلک

UALL
90,695,000 تومان
126,895,000 تومان
54,495,000 تومان
18,995,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
96,595,000 تومان
135,995,000 تومان
57,495,000 تومان
18,995,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
99,995,000 تومان
140,995,000 تومان
59,395,000 تومان
18,995,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
99,995,000 تومان
173,995,000 تومان
59,995,000 تومان
18,995,000 تومان
Voyage Belek Hotel

UALL
103,995,000 تومان
173,595,000 تومان
60,995,000 تومان
18,995,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
104,395,000 تومان
147,495,000 تومان
61,595,000 تومان
18,995,000 تومان
کلینان بلک

UALL
131,495,000 تومان
188,595,000 تومان
74,995,000 تومان
18,995,000 تومان
لنداف

BB
139,595,000 تومان
260,995,000 تومان
78,895,000 تومان
18,995,000 تومان
Rixos Premium Belek

UALL
155,995,000 تومان
251,995,000 تومان
86,995,000 تومان
18,995,000 تومان
Regnum Carya

UALL
207,595,000 تومان
358,995,000 تومان
112,795,000 تومان
18,995,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
228,595,000 تومان
396,995,000 تومان
123,495,000 تومان
18,995,000 تومان
نام هتل هتل آگون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,595,000 تومان 32,995,000 تومان 21,995,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل الدار ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,950,000 تومان 39,595,000 تومان 24,295,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,595,000 تومان 37,295,000 تومان 24,495,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل الدار ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,595,000 تومان 40,695,000 تومان 24,595,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,595,000 تومان 76,895,000 تومان 32,995,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویندهام گاردن لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,295,000 تومان 63,595,000 تومان 33,395,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,295,000 تومان 63,595,000 تومان 32,995,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Suite Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,995,000 تومان 67,395,000 تومان 34,495,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل این ویستا

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,995,000 تومان 67,395,000 تومان 34,595,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل میماروسا کمر

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,895,000 تومان 87,595,000 تومان 35,595,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,995,000 تومان 86,895,000 تومان 37,295,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,995,000 تومان 93,595,000 تومان 36,995,000 تومان -
توضیحات ADULT ONLY +16
نام هتل کرملین

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 58,595,000 تومان 82,995,000 تومان 38,595,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیس هتل سنتی فامیلی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 68,795,000 تومان 94,595,000 تومان 43,595,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 68,995,000 تومان 94,895,000 تومان 43,795,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل سلکتیوم فامیلی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 70,395,000 تومان 101,995,000 تومان 44,695,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 73,895,000 تومان 101,995,000 تومان 45,995,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 75,795,000 تومان 104,995,000 تومان 46,995,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 76,995,000 تومان 121,995,000 تومان 47,895,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیس گریین پالاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 78,995,000 تومان 108,995,000 تومان 48,595,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیروانا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 80,795,000 تومان 127,695,000 تومان 49,495,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 83,795,000 تومان 123,595,000 تومان 50,995,000 تومان 42,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 88,995,000 تومان 159,995,000 تومان 53,595,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 90,595,000 تومان 148,995,000 تومان 54,595,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل تایتانیک بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 90,695,000 تومان 126,895,000 تومان 54,495,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 96,595,000 تومان 135,995,000 تومان 57,495,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 99,995,000 تومان 140,995,000 تومان 59,395,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 99,995,000 تومان 173,995,000 تومان 59,995,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 103,995,000 تومان 173,595,000 تومان 60,995,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 104,395,000 تومان 147,495,000 تومان 61,595,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کلینان بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 131,495,000 تومان 188,595,000 تومان 74,995,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل لنداف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 139,595,000 تومان 260,995,000 تومان 78,895,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 155,995,000 تومان 251,995,000 تومان 86,995,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 207,595,000 تومان 358,995,000 تومان 112,795,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 228,595,000 تومان 396,995,000 تومان 123,495,000 تومان 18,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا 25-26 خرداد