مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1402/03/05
تاریخ پایان تور : 1402/03/11
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
فیده

BB
14,840,000 تومان
20,350,000 تومان
12,570,000 تومان
9,330,000 تومان
منوپول

BB
15,000,000 تومان
20,670,000 تومان
12,890,000 تومان
9,330,000 تومان
اترو

BB
16,130,000 تومان
22,940,000 تومان
12,570,000 تومان
9,330,000 تومان
Dora

BB
17,430,000 تومان
25,530,000 تومان
12,890,000 تومان
9,330,000 تومان
پارک استار

BB
18,560,000 تومان
27,800,000 تومان
14,190,000 تومان
9,330,000 تومان
هتل کارتن

BB
19,860,000 تومان
30,390,000 تومان
12,570,000 تومان
9,330,000 تومان
تاکسیم اکسپرس

BB
20,180,000 تومان
31,040,000 تومان
14,190,000 تومان
9,330,000 تومان
Feronya Hotel

BB
20,350,000 تومان
31,360,000 تومان
14,510,000 تومان
9,330,000 تومان
گرین پارک

BB
20,830,000 تومان
32,330,000 تومان
12,570,000 تومان
9,330,000 تومان
تانگو تکسیم

BB
20,990,000 تومان
32,660,000 تومان
14,510,000 تومان
9,330,000 تومان
گرند استار

BB
21,640,000 تومان
33,950,000 تومان
14,190,000 تومان
9,330,000 تومان
تکسیم استار

BB
21,800,000 تومان
34,280,000 تومان
14,190,000 تومان
9,330,000 تومان
سنترال پلاس

BB
21,970,000 تومان
34,600,000 تومان
14,510,000 تومان
9,330,000 تومان
چر هتل

BB
22,130,000 تومان
34,930,000 تومان
14,190,000 تومان
9,330,000 تومان
Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

BB
23,840,000 تومان
38,360,000 تومان
13,930,000 تومان
9,330,000 تومان
درا پرا

BB
24,070,000 تومان
38,810,000 تومان
17,110,000 تومان
9,330,000 تومان
اون گاردی اسکوِِئر

BB
25,440,000 تومان
41,540,000 تومان
17,830,000 تومان
9,330,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
26,830,000 تومان
47,560,000 تومان
14,190,000 تومان
9,330,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
28,270,000 تومان
47,210,000 تومان
19,950,000 تومان
9,330,000 تومان
اکسیدنتال

BB
29,150,000 تومان
47,560,000 تومان
19,950,000 تومان
9,330,000 تومان
Special
Sheraton city center

BB
29,690,000 تومان
50,040,000 تومان
13,220,000 تومان
9,330,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
29,860,000 تومان
48,620,000 تومان
16,760,000 تومان
9,330,000 تومان
هتل لازونی

BB
30,390,000 تومان
51,450,000 تومان
19,370,000 تومان
9,330,000 تومان
نام هتل فیده

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,840,000 تومان 20,350,000 تومان 12,570,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل منوپول

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,000,000 تومان 20,670,000 تومان 12,890,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,130,000 تومان 22,940,000 تومان 12,570,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,430,000 تومان 25,530,000 تومان 12,890,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارک استار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,560,000 تومان 27,800,000 تومان 14,190,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کارتن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,860,000 تومان 30,390,000 تومان 12,570,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل تاکسیم اکسپرس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,180,000 تومان 31,040,000 تومان 14,190,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,350,000 تومان 31,360,000 تومان 14,510,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,830,000 تومان 32,330,000 تومان 12,570,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل تانگو تکسیم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,990,000 تومان 32,660,000 تومان 14,510,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند استار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,640,000 تومان 33,950,000 تومان 14,190,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل تکسیم استار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,800,000 تومان 34,280,000 تومان 14,190,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترال پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,970,000 تومان 34,600,000 تومان 14,510,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل چر هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,130,000 تومان 34,930,000 تومان 14,190,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,840,000 تومان 38,360,000 تومان 13,930,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل درا پرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,070,000 تومان 38,810,000 تومان 17,110,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل اون گاردی اسکوِِئر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,440,000 تومان 41,540,000 تومان 17,830,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,830,000 تومان 47,560,000 تومان 14,190,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,270,000 تومان 47,210,000 تومان 19,950,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,150,000 تومان 47,560,000 تومان 19,950,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Sheraton city center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,690,000 تومان 50,040,000 تومان 13,220,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,860,000 تومان 48,620,000 تومان 16,760,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,390,000 تومان 51,450,000 تومان 19,370,000 تومان 9,330,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 6
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 فرم مشخصات فردی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 گشت شهری
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول 6 شب و 7 روز