مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1402/03/04
تاریخ پایان تور : 1402/03/31
نوع سفر : هوایی - وارش
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
الگانت

BB
7,740,000 تومان
9,180,000 تومان
7,500,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
پلو

BB
7,740,000 تومان
9,180,000 تومان
7,500,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
ایساکا

BB
8,100,000 تومان
9,900,000 تومان
7,500,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
راستاولی 36

BB
8,340,000 تومان
10,380,000 تومان
7,500,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
لایک

BB
8,460,000 تومان
10,620,000 تومان
7,980,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
دالیدا

BB
8,700,000 تومان
11,100,000 تومان
8,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
آتو

BB
8,940,000 تومان
11,580,000 تومان
8,220,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
اور نامنت

BB
10,500,000 تومان
14,700,000 تومان
8,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
اولد سیتی

BB
10,500,000 تومان
14,700,000 تومان
8,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
جی اند جی

BB
11,100,000 تومان
15,900,000 تومان
8,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
نووس

BB
11,100,000 تومان
15,900,000 تومان
8,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
الی بو تیو

BB
11,100,000 تومان
15,900,000 تومان
8,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
ایبیز باجت

BB
11,460,000 تومان
14,700,000 تومان
8,220,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
ال پلاز

BB
11,700,000 تومان
15,900,000 تومان
9,900,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
راستاولی 36

BB
11,700,000 تومان
15,900,000 تومان
8,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
برایده بوتیو

BB
11,700,000 تومان
17,100,000 تومان
9,900,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
پرما

BB
11,700,000 تومان
17,100,000 تومان
8,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
تیلیسی توور

BB
11,700,000 تومان
17,100,000 تومان
8,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
ایوانی

BB
11,940,000 تومان
17,100,000 تومان
9,900,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
مگنولیا

BB
12,300,000 تومان
15,900,000 تومان
8,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
دولا بایور

BB
12,300,000 تومان
18,300,000 تومان
8,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
آستوریا تفلیس

BB
12,900,000 تومان
19,500,000 تومان
11,100,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
کالاسی

BB
13,500,000 تومان
19,500,000 تومان
12,300,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
آمری پلازا

BB
14,100,000 تومان
20,700,000 تومان
11,100,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
رادیوس

BB
14,100,000 تومان
19,500,000 تومان
11,100,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
اونیکس هتل

BB
14,700,000 تومان
23,100,000 تومان
12,300,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
گلدن پالاس

BB
14,700,000 تومان
23,100,000 تومان
11,100,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
رامادا بای ویندهام

BB
15,300,000 تومان
23,100,000 تومان
14,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
هیلتون

BB
15,900,000 تومان
24,300,000 تومان
14,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
پین استوریا

BB
17,100,000 تومان
25,500,000 تومان
13,500,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
هالیدی این

BB
18,900,000 تومان
29,100,000 تومان
15,900,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
Mercure Tbilisi Old Town

BB
19,500,000 تومان
29,100,000 تومان
12,300,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
یوتا

BB
20,100,000 تومان
29,100,000 تومان
14,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
پولمن تبیلیسی

BB
21,900,000 تومان
37,500,000 تومان
14,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
شراتون

BB
21,900,000 تومان
31,500,000 تومان
14,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
ویندام گرند تفلیس

BB
24,780,000 تومان
34,620,000 تومان
14,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
Biltmore

BB
26,700,000 تومان
47,100,000 تومان
23,100,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
هتل رادیسون بلو

BB
26,700,000 تومان
47,100,000 تومان
20,700,000 تومان
6,500,000 تومان
590,000 تومان
نام هتل الگانت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,740,000 تومان 9,180,000 تومان 7,500,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل پلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,740,000 تومان 9,180,000 تومان 7,500,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایساکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,100,000 تومان 9,900,000 تومان 7,500,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل راستاولی 36

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,340,000 تومان 10,380,000 تومان 7,500,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل لایک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,460,000 تومان 10,620,000 تومان 7,980,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل دالیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,700,000 تومان 11,100,000 تومان 8,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل آتو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,940,000 تومان 11,580,000 تومان 8,220,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل اور نامنت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,500,000 تومان 14,700,000 تومان 8,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل اولد سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,500,000 تومان 14,700,000 تومان 8,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل جی اند جی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,100,000 تومان 15,900,000 تومان 8,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل نووس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,100,000 تومان 15,900,000 تومان 8,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل الی بو تیو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,100,000 تومان 15,900,000 تومان 8,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایبیز باجت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,460,000 تومان 14,700,000 تومان 8,220,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال پلاز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,700,000 تومان 15,900,000 تومان 9,900,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل راستاولی 36

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,700,000 تومان 15,900,000 تومان 8,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل برایده بوتیو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,700,000 تومان 17,100,000 تومان 9,900,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل پرما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,700,000 تومان 17,100,000 تومان 8,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل تیلیسی توور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,700,000 تومان 17,100,000 تومان 8,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایوانی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,940,000 تومان 17,100,000 تومان 9,900,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل مگنولیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,300,000 تومان 15,900,000 تومان 8,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل دولا بایور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,300,000 تومان 18,300,000 تومان 8,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل آستوریا تفلیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,900,000 تومان 19,500,000 تومان 11,100,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل کالاسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,500,000 تومان 19,500,000 تومان 12,300,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل آمری پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,100,000 تومان 20,700,000 تومان 11,100,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل رادیوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,100,000 تومان 19,500,000 تومان 11,100,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل اونیکس هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,700,000 تومان 23,100,000 تومان 12,300,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,700,000 تومان 23,100,000 تومان 11,100,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا بای ویندهام

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,300,000 تومان 23,100,000 تومان 14,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,900,000 تومان 24,300,000 تومان 14,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل پین استوریا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,100,000 تومان 25,500,000 تومان 13,500,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هالیدی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,900,000 تومان 29,100,000 تومان 15,900,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Tbilisi Old Town

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,500,000 تومان 29,100,000 تومان 12,300,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل یوتا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,100,000 تومان 29,100,000 تومان 14,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل پولمن تبیلیسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,900,000 تومان 37,500,000 تومان 14,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل شراتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,900,000 تومان 31,500,000 تومان 14,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویندام گرند تفلیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,780,000 تومان 34,620,000 تومان 14,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Biltmore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 26,700,000 تومان 47,100,000 تومان 23,100,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رادیسون بلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 26,700,000 تومان 47,100,000 تومان 20,700,000 تومان 6,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 فرم مشخصات فردی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور تفلیس 4شب و 5روز